ins

0

Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Travelady, dostępny pod adresem internetowym Travelady.pl/sklep, prowadzony jest przez Sarę Borys, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Travelady Sara Borys, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 951256983, REGON 525489010.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Travelady Sara Borys, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 951256983, REGON 525489010.
 2. Klient – każdy podmiot lub osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Travelady.pl/sklep.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa (nieutrwalona na żadnych materialnym nośniku), będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@travelady.pl.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i złożenie zamówienia nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt.
 4. Produkty dostępne w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Klient może wykorzystywać je wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub odsprzedaż Produktu w całości lub części.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu mailowego, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

§ 7

Dostawa i płatność

 1. Dostawa Produktów zakupionych w sklepie odbywa się poprzez przesłanie ich w formie plików PDF na adres mailowy podany w zamówieniu. Dostawa jest darmowa.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne 
  • Płatność BLIK

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klienten a Sprzedawcą, zgodnie z §6 Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez dostawę Produktu na wskazany w zamówieniu adres mailowy. 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. W związku z tym, w przypadku zakupu Produktów ze Sklepu odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

§ 10

Reklamacje

 1. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie ma prawo do reklamacji.
 2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Produktu. Prawo do reklamacji przysługuje również w odniesieniu do realizacji zamówienia, w szczególności gdy wysłany został Produkt niezgodny z opisem lub wadliwy plik, uniemożliwiający korzystanie z Produktu.
 3. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@travelady.pl
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe Klientów – na potrzeby realizacji zamówienia – przekazywane są: 
  • serwisowi Przelewy24 – wyłącznie w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem tego serwisu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

error: Content is protected !!